Siirry sisältöön

Tutkimus

Vastaantulon ja Long Second -tutkimushankkeen aineistoista tehtyjä tutkimuksia valmistavasta opetuksesta

Tekijä ja julkaisuvuosi Tutkimuksen nimi Tutkimuksen tyyppi ja aineisto Tutkimus-strategia ja -menetelmä Asiasanat
Ahlholm 2015 Englanti venäjänkielisen alakoululaisen suomen kielen oppimisen tukena Tutkimusartikkeli Long Second Pitkittäistutkimus Diskurssianalyysi lingua franca -englanti, sopeutuminen
Andonov 2013 Valmistavan opetuksen vuosi: merkitysneuvottelu-ja kielestä ja identiteetistä
Tutkimusartikkeli Long Second Tapaustutkimus Etnografia merkitys-neuvot-telu, identiteetin muotoutuminen, sosiogrammi
Gustafsson 2014 "Opettaja, saaks sanoa?" - pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysi oma-aloitteinen suomen kielen käyttö, osallistuminen
Henriksson 2014 Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Tapaustutkimus Keskustelunana-lyysi reaktiot epätäy-dellisiin vastauk-siin, kysymys-sekvenssi
Häkkinen 2016 Keskustelunanalyyttinen pitkittäistutkimus suomen kielen ymmärtämisessä tapahtuvista muutoksista alakoulun perusopetuk-seen valmistavan luokan oppitunneilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi kielen ymmärtäminen, ymmärtämisen taidot, vierusparit
Kuusisto 2016 Pitkittäistutkimus omistus-lauseen omaksumisesta alakoulun valmistavalla luokalla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Kvantitatiivinen kartoitus ja kes-kustelunanalyysi omistuslause, rakenteiden op-piminen, oppijan kieli, affordanssi
Lindborg 2018 Avuntarpeen ilmaiseminen ja opettajan tavat vastata avunpyyntöihin valmistavassa luokassa Pro gradu -tutkielma Vastaantulo Poikittaistutkimus Keskustelunana-lyysi avunpyynnöt, auttaminen, opettaja-oppilas -vuorovaikutus
Pohjoismäki 2016 Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa Pro gradu -tutkielma      Long Second Poikittaistutkimus Keskustelunana-lyysi luokkahuone, visuaalinen tuki, affordanssit
Puonti 2014 Vuorovaikutus valmistavan opetuksen ryhmässä Pro gradu -tutkielma        Long Second   vuorovaikutus
Päivärinta 2017 Opettajan korjauskäytän-teet ja muut keinot reagoi-da oppilaiden virheellisiin vastauksiin tai vastaamat-tomuuteen s2-oppitunnilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi opettajan kor-jaus-käytänteet, korjaus-sekvenssi
Raappana 2016 Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnan-ohjaukseen. Mahdollisuus ja velvollisuus Pro gradu -tutkielma      Long Second Tapaustutkimus Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysi toiminnanohjaus, itsesäätely, sosiokulttuurinen oppiminen
Sistonen 2015

Kieltoverbin oppiminen valmistavan luokan vuorovaikutuksessa

Pro gradu -tutkielma      Long Second

Pitkittäistutkimus Kvantitatiivinen kartoitus ja kes-kustelunanalyysi

kieltorakenne, rakenteiden oppiminen

Tahvanainen 2017 Se on kuin ympäri mutta vaihtaa yksi sana. Pitkittäistutkimus mutta-sanan käytöstä alakoulun valmistavan luokan opetustilanteissa Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi mutta-sana, rakenteiden oppiminen