Siirry sisältöön

Tutkimus

Vastaantulon ja Long Second -tutkimushankkeen aineistoista tehtyjä tutkimuksia valmistavasta opetuksesta

Tekijä ja julkaisuvuosi Tutkimuksen nimi Tutkimuksen tyyppi ja aineisto Tutkimus-strategia ja -menetelmä Asiasanat
Ahlholm 2015 Englanti venäjänkielisen alakoululaisen suomen kielen oppimisen tukena Tutkimusartikkeli Long Second Pitkittäistutkimus Diskurssianalyysi lingua franca -englanti, sopeutuminen
Andonov 2013 Valmistavan opetuksen vuosi: merkitysneuvottelu-ja kielestä ja identiteetistä
Tutkimusartikkeli Long Second Tapaustutkimus Etnografia merkitys-neuvot-telu, identiteetin muotoutuminen, sosiogrammi
Fagerjord 2019
Konjunktiosanat kahden virolaisen suomenoppijan puheessa valmistavan opetuksen aikana
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Tapaustutkimus
konjunktio, yhdyslause, rakenteiden oppiminen
Gustafsson 2014 "Opettaja, saaks sanoa?" - pitkittäistutkimus suomi toisena kielenä -oppilaiden oma-aloitteisesta suomen kielen käytöstä alakoulun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Pitkittäistutkimus, Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysi
osallistuminen, oma-aloitteinen suomen kielen käyttö
Helkiö 2019
Kehollinen toiminta opettajan vuorovaikutus-resurssina kakkoskielises-sä luokkahuonevuoro-vaikutuksessa
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Tapaustutkimus Lingvistinen kes-kustelunanalyysi
kehollisuus, mul-timodaalisuus, opettaja-oppilas-vuorovaikutus
Henriksson 2014 Oppilaiden reagointitavat epätäydellisiin vastauksiin suomi toisena kielenä -oppitunnilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Tapaustutkimus Keskustelunana-lyysi reaktiot epätäy-dellisiin vastauk-siin, kysymys-sekvenssi
Hyvärinen 2019
Venäjää ensikielenään pu-huvan maahanmuuttaja-oppilaan suomenkielisten direktiivisten ilmausten kehitys valmistavan luokan aikana

Pro gradu -tutkielma      Long Second

Pitkittäistutkimus
direktiivisyys, rakenteiden oppiminen, vuorovaikutus
Häkkinen 2016 Keskustelunanalyyttinen pitkittäistutkimus suomen kielen ymmärtämisessä tapahtuvista muutoksista alakoulun perusopetuk-seen valmistavan luokan oppitunneilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi ymmärtämisen taidot, kielen ymmärtäminen, vierusparit
Ikonen 2019
Oppilaiden puheen suun-nat ja kielelliset valinnat valmistavan opetuksen ryhmätyötunneilla
Pro gradu -tutkielma,     Long Second
Pitkittäistutkimus Sisällönanalyysi ja keskustelunana-lyysi
kielivalinnat, monikielisyys, ei-kielellinen viestintä
Kuusisto 2016 Pitkittäistutkimus omistus-lauseen omaksumisesta alakoulun valmistavalla luokalla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Kvantitatiivinen kartoitus ja kes-kustelunanalyysi omistuslause, rakenteiden op-piminen, oppijan kieli, affordanssi
Lindborg 2018 Avuntarpeen ilmaiseminen ja opettajan tavat vastata avunpyyntöihin valmistavassa luokassa Pro gradu -tutkielma Vastaantulo Poikittaistutkimus Keskustelunana-lyysi avunpyynnöt, auttaminen, opettaja-oppilas -vuorovaikutus
Pikelner 2018
Venäjänkielisten oppilai-den koodinvaihto ja äidin-kielen käyttö valmistavan luokan vuorovaikutus-tilanteissa
Pro gradu -tutkielma      Long Second
Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi ja diskurssi-analyysi
koodinvaihto, monikielisyys, oman äidinkielen käyttö
Pohjoismäki 2016 Luokkahuoneen visuaaliset tukielementit S2-opetuksessa Pro gradu -tutkielma      Long Second Poikittaistutkimus Keskustelunana-lyysi luokkahuone, visuaalinen tuki, affordanssit
Puonti 2014 Vuorovaikutus valmistavan opetuksen ryhmässä Pro gradu -tutkielma        Long Second   vuorovaikutus
Päivärinta 2017 Opettajan korjauskäytän-teet ja muut keinot reagoi-da oppilaiden virheellisiin vastauksiin tai vastaamat-tomuuteen s2-oppitunnilla Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi opettajan kor-jaus-käytänteet, korjaus-sekvenssi
Raappana 2016 Ohjatun vuorovaikutuksen yhteys lapsen toiminnan-ohjaukseen. Mahdollisuus ja velvollisuus Pro gradu -tutkielma      Long Second Tapaustutkimus Multimodaalisen vuorovaikutuksen analyysi itsesäätely, toi-minnanohjaus, sosiokulttuurinen oppiminen
Rajamäki 2019
Monikielinen käsitteenop-piminen matematiikassa. Tapaustutkimus yläkoulun valmistavalta luokalta.
Pro gradu -tutkielma Vastaantulo
Tapaustutkimus Diskurssianalyytti-nen mikroetno-grafia
matematiikan kieli, merkitysten rakentaminen, monikielinen kä-sitteenoppiminen
Ratilainen 2019
Peli uuden kielen oppimi-sen tukena. Tapaustutki-mus perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
Pro gradu -tutkielma Vastaantulo
Tapaustutkimus Mikroetnografia ja kvantitatiivinen kartoitus
suullinen kielitai-to, pelit, rutiinit, oppilaan oma tuottaminen
Sistonen 2015

Kieltoverbin oppiminen valmistavan luokan vuorovaikutuksessa

Pro gradu -tutkielma      Long Second

Pitkittäistutkimus Kvantitatiivinen kartoitus ja kes-kustelunanalyysi

kieltorakenne, rakenteiden oppiminen

Tahvanainen 2017 Se on kuin ympäri mutta vaihtaa yksi sana. Pitkittäistutkimus mutta-sanan käytöstä alakoulun valmistavan luokan opetustilanteissa Pro gradu -tutkielma      Long Second Pitkittäistutkimus Keskustelunana-lyysi mutta-sana, rakenteiden oppiminen